چرا و چگونه آغاز کردیم

در فرایند دادخواهی برای جرم‌انگاری آزار و اذیت جنسی و سعی برای متقاعد کردن مقامات مسوول و اشخاص متنفذ، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال متوجه شد که تعداد قابل ملاحظه‌یی از شخصیت‌ها یا باور نداشتند که آزار و اذیت جنسی در برابر زنان به آن پیمانه‌یی باشد که ایجاب جرم‌انگاری را نماید و یا تلقی و باور شان این بود که به دلایل حساسیت اجتماعی و با توجه به ساختارهای سنتی، جامعه اقتضا نمی‌کند که در مورد ‌آزار و اذیت جنسی در برابر زنان صحبت شود. به دلیل این‌که ممکن است پرداختن به این مباحث تحریک کننده باشد و از طرف دیگر یافته‌های پژوهش نهاد نشان داد که در نهادهای عدلی و قضای هیچ قضیه‌یی تحت عنوان آزار و اذیت جنسی ثبت و مورد پی‌گرد قرار نگرفته است. بنابراین نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بر آن شد تا برای افکار عمومی به ویژه متنفذین و علما دست به مستند سازی پیرامون آزار و اذیت جسنی بزند. اگر چه نهاد در مورد آزار و اذیت جنسی پژوهش‌هایی را راه‌اندازی کرده و یافته‌های آن را در اختیار مقامات قرار داده است، با آن‌هم تصمیم اتخاذ شد تا وبسایت آزار و اذیت جنسی ایجاد شود تا شهروندان کشور به ویژه بانوانی‌که یا شاهد آزار و اذیت جنسی بوده اند ویا تجربیاتی درین حوزه دارند، فرصت داشته باشند بدون دغدغه، چشم‌دیدها و تجربیات خود را درین صحفه ثبت نمایند. بعد از رایزنی‌های زیاد با همکاران، فعالان حقوق زن و نهادهای مدنی تصمیم بر آن شد تا این صفحه ساخته شود.

مقاصد اساسی صفحه‌ی آزار و اذیت جنسی
• مستند سازی آزار و اذیت جنسی؛
• متقاعد کردن مسوولان به‌ویژه متنفذین در مورد اهمیت مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی بر زنان با استناد به یافته‌های این صفحه؛
• ایجاد زمینه‌ی درج شکایت پیرامون چشم‌دیدها و تجربیات از آزار و اذیت جنسی؛
• رهنمایی و مشاوره‌ی قربانیان آزار و اذیت جنسی؛
• رهنمود و ارایه‌ی خدمات حقوقی و دادخواهی برای قربانیان آزار و اذیت جنسی.
برای جرم انگاری آزار و اذیت جنسی در حمایت از زنان، تلاش‌های روشمند و متمرکز نهاد تحققاتی حقوق زنان و اطفال از اپریل سال ۲۰۱۴ آغاز شد تا در گام نخست آزار و اذیت جنسی جرم‌انگاری و بعدا به اجرا گذاشته شود. نهاد موفق شد تا جمعی از نهادهای فعال حقوق زن را زیر یک چتر تحت عنوان کمیته‌ی تقویت انسجام و هماهنگی در برابر آزار و اذیت جنسی بر زنان به وجود آورد. در نتیجه‌ی دادخواهی‌ها حکومت وحدت ملی بر آن شد تا مقرره‌ی منع آزار و اذیت جنسی را تصویب و به اجرا بگذارد.
توقع می‌رود صفحه‌ی آزار و اذیت جنسی فرصتی باشد تا شهروندان چشم‌دیدها و تجربیات خود را ثبت کنند و در صورت لزوم خواستار حمایت‌های تخنیکی، رهنمودی و مشاوره برای حل مشکلات شان در پیوند به آزار و اذیت جنسی در محل کار، آموزشگاه‌ها، و اماکن عمومی و یا تبعات آن باشند.