نهاد تحقیقاتی حقوق زنان واطفال

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در ماه مارچ سال ۲۰۰۲ در کابل تاسیس شد. کار نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بر پایه‌ی چندین هدف دراز مدت استوار است و عمدتا به مسایلی می‌پردازد که در جامعه‌ی افغانستان حساس پنداشته می‏شود، اما تاثیرات عمیقی بر صحت و رفاه زنان و دختران دارد. موارد مختلف مانند آگاهی‌دهی، توانمندسازی زنان، نشرات و دادخواهی از جمله‌ی فعالیت‌های اساسی نهاد است تا تصامیم و برنامه‌های پالیسی‌سازان را به سمت رعایت حقوق زنان وادار کنیم. دفتر مرکزی نهاد در کابل موقعیت داشته و دفاتر ساحوی آن در ولایات بلخ و ننگرهار اند. برنامه‌ها و چشم‌انداز نهاد، توانمند سازی زنان برای سهم‌گیری در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. نهاد باور دارد که قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان برابری مرد و زن را اصل دانسته است. بنابراین، برای دستیابی به این آرمان، نهاد در نظر دارد تا از طریق تحقیق، دادخواهی و آگاهی دهی وظیفه‌ی خود را ادا کند.

تحقیق: شناسایی نیازهای اساسی زنان و شناسایی ریشه‌های مشکلات زنان

آگاهی‌دهی: افغانستان یک کشور سنتی است و باورهای مردم نسبت به زنان محافظه کارانه و عقب گرایانه است. بنابراین، نهاد آگاهی‌دهی می‌تواند به عنوان یک ابزار اساسی برای برداشتن موانع در برابر زنان استفاده گردد تا بتواند یک محیط سالم و امن برای زنان به وجود آید.

دادخواهی: برای نهادینه کردن حقوق زنان در افغانستان نیاز است تا قوانین و مقررات حاضر مرور و تحلیل شود. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال دادخواهی را به عنوان یک ابزار موثر در راستای تغییر ایجاد کردن در قوانین و مقررات می‌داند و بدین منظور نهاد برنامه‌های مختلف و متفاوتی را رهبری و هماهنگی کرده است. به گونه‌ی مثال، کمپاین برای تصویب قانون خانواده، و گروه هماهنگی در برابر آزار و اذیت جنسی و سایر کمپاین‌هایی که توسط نهادهای جامعه‌ی مدنی اجرا شده، سهم فعال داشته است.