نقشه

نقشه‌ی حاضر به مراجعین و قربانیان آزار و اذیت جنسی اجازه می‌دهد تا محل رویداد وقوع آن را نشانی کنند و در هنگام گزارش به صفحه‌ی هرس‌مپ، آن را گزارش دهند. تشخیص و گزارش دادن محل وقوع آزار و اذیت جنسی، به ما و ارگان‌های تطبیق کننده‌ی قانون اجازه می‌دهد تا به صورت موثر و فوری اقدام کنیم و در صدد رفع تهدیدهای آزار واذیت جنسی باشیم. برعلاوه، تشخیص و گزارش دادن محل وقوع آزار و اذیت جنسی کمک می‌کند تا به آن‌هایی‌که مخالف موجودیت آزار و اذیت جنسی به عنوان یک مشکل اجتماعی اند، و مخالف تدوین و تصویب قوانین بازدارنده در این زمینه هستند، قبولانده شود تا برای جلوگیری از آن در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و قانونی کار صورت گیرد