محلات مصوون

ابتکار «محلات مصوون» متمرکز بر ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که بتوانند خانواده، محلات آموزشی، کاری و سایر محلات مزدحم را از هر نوع آزار و اذیت مصوون نگه‌دارند. این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها شامل دانشجویان، کارمندان، قربانیان آزار واذیت جنسی و مشاهدان آزار و اذیت جنسی می‌شود. در تحقیقات جداگانه‌یی که نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال انجام داده است، دریافته است که متاسفانه هیچ جایی برای زنان مصوون نیست. به باور زنان و مردان، خانواده به عنوان مکان آسایش و استراحت‌گاه جسمی و فکری است، در حالی‌که نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در افغانستان زنان حتا در خانواده‌ها هم مصوون نیستند و توسط برادر، شوهر، پدر و یا سایر اقاریب مورد آزار و اذیت جنسی یا خشونت جنسی قرار گرفته اند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال همراه با رضا کاران و نهادهای همکار تلاش می‌کند تا از طریق آگاهی‌دهی، دادخواهی برای تصویب قوانین و مقررات منع آزار و اذیت جنسی و هماهنگی با نهادهای ذیربط دولتی میزان آزار و اذیت جنسی را به حد اقل کاهش دهد. برعلاوه، این نهاد در صدد شناسایی و شناساندن قهرمانانی است که توانسته باشند به عنوان «الگو» در جامعه و محل زندگی اش بر ضد آزار و اذیت جنسی مبارزه کنند.