ما چه میکنیم؟

(زیر عنوان یک عکس که فعالیت و یا آگاهی دهی را در مورد ازار و اذیت جنسی نشان دهد)
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال عمدتا توسط بانوان رهبری می شود. هدف اساسی نهاد، داد خواهی برای تامین حقوق زنان و مشارکت انان در همه ای عرصه هاست. پژوهش نهاد و سایر نهاد های مماثمل نشان می دهد که ازار و اذیت جنسی بر زنان در محل کار، آموزشگاه ها و اماکن عمومی یکی از چالش های جدی فرا راه زنان است. نهاد سعی بلیغ به خرچ می دهد تا اقدامات زیر را انجام دهد:
• شبکه سازی برای مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی؛
• دادخواهی برای جرم انگاری آزار و اذیت جنسی؛
• دادخواهی برای تطبیق هنجار های حقوقی ناظر بر منع آزار و اذیت جنسی؛
• اگاهی دهی روشمند و گسترده در برابر آزار و اذیت جنسی؛
• تلاش برای انسجام همگانی و هماهنگی برای مبارزه در برابر ازار و اذیت جنسی.
با توجه به اقدامات مذکور، نهاد سعی دارد تا تمام مردم را در برابر ازار و اذیت جنسی بسیج نموده محیط عاری از ازار و اذیت جنسی را برای زنان در محل کار، اموزش و اماکن عمومی ایجاد نماید.