کلاس های دفاع شخصی

قربانیان آزار و اذیت جنسی خدمات متفاوتی از جمله اشتراک در کلاس‌های دفاع شخصی که توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال فراهم می‌شود را دریافت خواهند کرد. این کلاس‌ها به هدف توانمند سازی زنانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، برگزار می‌شوند. این اشخاص آن‌گونه که نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال باور دارد، بنابر دلایل متفاوتی از جمله محدودیت‌های فرهنگی هیچ اقدامی را انجام نخواهند داد. بنابراین، کلاس‌های دفاع شخصی به گونه‌یی تنظیم شده است که قربانیان آزار و اذیت جنسی را نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه از لحاظ روانی به کمک موازین حقوقی و روان-درمانی حمایت کنند.