خدمات حقوقی

بعد از درج گزارش در وبسایت هرس‌مپ، مشاورین حقوقی در نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال با توجه به نوعیت و مکان آزار و اذیت جنسی روی تشخیص اقدام مناسب آن تلاش می‌کنند. برعلاوه، یک روان‌درمان و یا حقوق‌دان در هماهنگی با وزارت امور داخله و وزارت زنان افغانستان بعد از دسته‌بندی نوعیت، تکرار و مکان آزار واذیت جنسی برای فراهم کردن خدمات مفیدتر و مهم‌تر برای قربانیان آزار و اذیت جنسی اقدام می‌کنند.