چگونه با آزار و اذیت تلفنی مقابله کنیم؟

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال براساس مقرره‌ی منع آزار و اذیت جنسی و پالیسی که بر بنیاد آن زنان و دختران را در افغانستان توانمند کنند، از تمام زنان که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند می خواهد که قضایای آزار و اذیت جنسی را گزارش دهند. از قربانیان خواسته می شود که شماره ی مرتکب/مرتکبین را در زمان درج گزارش به وبسایت هرس‌مپ به ما بفرستند. کارمندان نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بعدا با وزارت تکنالوژی و مخابرات برای اخطار، بلاک کردن و یا با هماهنگی با وزارت امور داخله به تعقیب مرتکبین اقدام خواهد کرد. بنابراین، تمام قربانیان آزار و اذیت جنسی متناسب با نوعیت قضایای شان پاسخ فوری و متناسب را دریافت خواهند کرد.