درج گزارش انضباطی

به دلیل عدم درج گزارش‌های انضباطی به ارگان‌های امنیتی، آنگونه که نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال باور دارد که بسیاری از مرتکبین آزار و اذیت جنسی آزادانه به انجام این عمل شرم‌آور اقدام می‌کنند و یا سایر پسران و مردان را به انجام آن فرا می‌خوانند. گزارش‌های درج شده توسط قربانیان آزار و اذیت جنسی توسط مقامات وزارت داخله‌ی افغانستان و نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به صورت همزمان دریافت شده و برای مقابله و اقدام مناسب آن تلاش خواهند شد.