پژوهش ها

بررسی نقش کمیسیون های منع خشونت در رسیدگی به قضایای آزار و اذیت جنسی بر زنان

Final Dari 6 ! برای دانلود فایل لطفا روی آن کلیک نمایید 

دست نامه آموزشی جلوگیری از آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران

خصوصیات دستنامه این دستنامه به ترتیبی  طراحی شده است  که هر بخش آن اشتراککنندگان را با مهارتی…

ریشه یابی عوامل آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران و راه های مبارزه با آن در افغانستان

آزار و اذیت جنسی شامل درخواست برای لذت بردن جنسی، و استفاده از الفاظ و یا تماس…

پژوهشی در مورد آزار واذیت جنسی بر زنان

آزار و اذیت جنسی بر زنان و دختران در جامعه یکی از شومترین پدیدههای اجتماعی و فاسدترین…