Verified

تهدید کردن

05:16 May 23 2016 Kabul, Afghanistan

Description (توضیحات)
مژده که 16سال عمر دارد از شهر کابل است در کابل درناحیه 8 زندگی دارد مژده دختر است که از زنده بودن خسته شده میگوید چرا دختر ها در افغانشتان مقصر شمرده می شود چرا هیج مرجعه نیست بخاطر بشتبانی از دخترها. مژده میگوید من از ایام طفلیت زیاد علاقه به مطالعه داشتم و همیش درجه آعلی را میکرفتم در صنف بعد از که در صنف یازدهم رسیدم به بسیار علاقه و شوق که داشتم همیشه میکفتم که من بیرون از کشور تحصیل میکنم بحاطر هدف که داشتم در یکی از کورس های شهر کابل بخاطر آموختن زبان انگلیسی میرفتم ولی بدبختا پسر همیش سر رایم قرار میگرفت و با حرف های بد و زشت مره ناراحت میگرد روزها ماه گذشت من که با بسیار ترس که داشتم میکفتم برادر پشت مرا رها کو. من این موضوع را با مدیر کورس یاد آور شدم مدیر صاحب کورس با بسیار راحتی گفتت زور ما نمیرسه به او شحض که خودت میگوی من کریه میگردم اکر در فامیل بگویم مقصر خودم میشوم اما بعداز مدتی بسیار به تنک آمدم موضوع ره به فامیلم یاد آور شدم .باجود که بسیار فامیل روشن فکر داشتم . مادرم همرا با خواهر کلانم رفت خانه پسر را پیدا کرد و با بسیار خوبی موضوع را با مادر وی کفت موضوع تا زمانی حل شد اما باز هم پسر با انواع موتر های شیشه سیاه میامد و اخطار می داد و میکفت برادرم در دولت کلان آدم است مه هر کار میتانم انجام بتم مژده می گوید بخاطر که بسیار بچه بی بند بار است و خودش صنف دوازده بود اما تمام روز از موترهای دولتی برادر خود استفاده میکرد .من بخاطر برادر هایم که نخواستم بخاطر من دشمن دار شود کورس را رها کردم بخاطر که همیشه مادرم می کفت دخترم برادرت دشمن دار نساز من که از این کب بسیار رنج میبردم و اتا بعضی اوقات فکر می کردم دختر در افغانستان یک توته بیکاره است آنقدر بالای روح وروانم تاثیر کرده بود که دست به خود کشی زدم ومرا تکلیف روانی کرفته که بعضی وقت خنده بعضی وقت گریه میکونم بس و آن پسر به اندازه پست بود و همیش از زور و قدرت که داشت استفاده می کرد .و حالا میخواهیم که جلوی اتر اشخاص بی بند بار گرفته شود تا دیگر دختر ها قربانی چنین اشخاص پشت نشود
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
13 + 3 =

Additional Reports

گپ گویی در عقب من

04:00 Apr 25, 2016

Kabul, Afghanistan, 0 Kms

حمله ی گروهی

05:31 Apr 26, 2016

Kabul, Afghanistan, 0 Kms

چشم چرانی

10:10 May 23, 2016

Kabul, Afghanistan, 0 Kms

آزار و اذیت

05:57 May 31, 2016

Kabul, Afghanistan, 0 Kms

lsiefa a;dsfi

07:33 Apr 20, 2016

سر کوه آنتن, 1.15 Kms