Verified

آزار و اذیت جنسی

08:07 May 12 2016 کندهار

Description (توضیحات)
خدیجه 28 ساله دارد که در ولایت کندهار زندگی میکند خدیجه دختر خانه بود با فامیل خود همیشه خانه امه خود میرفت و همیشه بچه امیش همرایش مزاق و خنده میکرد تا حدی که از مهربانی برایش مبایل تحفه میدهد، دختر هم فکر میکند که بچه امه است مهربان است تا که بار دوم برایش میگوید که دوستت دارم عروسی دیکه بچه امیش که برادر عتیق الله میباشد و قتیکه خدیجه در عروسی تنها میشود عتیق میاید او را به زور در بغل خود میگرد، بعد از عروسی چند بار که هر جا روبرو میشونداو را تحت ازار و اذیت جنسی قرار میدهد تا که دختر را کسی از فامیلش میبیند و رسوا میشوند، بعد از رسوایی بچه میگوید که مرا دوست داشت، چند ماه تیر میشود بالای دختر از طرف خویشاوندانیشان تهمتها شروع میشود مه دختر حامله است، مادر دختر همرای امه دختر که مادر عتیق میباشد میگوید راه حل چه است، امیش میگوید دختر را پیش داکتر میبریم معلوم میشود زمانیکه پیش داکتر میروند داکتر میگوید که همرایش تجاوز جنسی قرار نگرفته دختر است، هیچ کس از یش خواستگاری نمیکند، امیش به خواستگاری دختر میرود برای بچه کلانش که عروسی دوم میخواهد کند که اولاد ندارد مادر دختر همرایش موفقه میکند اما دختر راضی نیست خدیجه که از بس که تانه میشنود قبول میکند و همرای بچه امه ی خود که برادر کلان عتیق میباشد عروسی میکند تاثیر ان این بود، که حیات دختر برباد شد با کسی عروسی کرد که با برادرش نام بد شد و با ادم زندار عروسی کرد از دستی بد نامی عروسی کرد. تا زنده باشد تانه و دشنام خوسران و خویشاوندانش را میشنود.


Features
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
17 + 7 =

Additional Reports

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 90.32 Kms

تجاوز جنسی

11:23 May 22, 2016

Ghazni, Afghanistan, 109.98 Kms

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 160.96 Kms

سوی استفاده جنسی

05:38 Apr 26, 2016

Kandahar, Afghanistan, 165.2 Kms

آزار واذیت

05:33 Apr 26, 2016

Kandahar, Afghanistan, 166.32 Kms