Showing Reports From Apr 04, 2012 to Apr 23, 2017 Change Date Range

Or choose your own date range:

From: To: Go
1-5 of 10 Reports

آزار و آذیت 1287 Verified

09:43 May 23, 2016

سلام من پلوشه هستم 27 سال عمر دارم، یکی از دوستانم فرشته نام دارد و در هرات زندگی میکند، وی از سوی استاد دانشگاه مورد آزار و اذیت جنسی قرار... More Information » « Less Information

Herat, Afghanistan

تهدید کردن 126 Verified

05:16 May 23, 2016

مژده که 16سال عمر دارد از شهر کابل است در کابل درناحیه 8 زندگی دارد مژده دختر است که از زنده بودن خسته شده میگوید چرا دختر ها در افغانشتان... More Information » « Less Information

Kabul, Afghanistan

تجاوز جنسی 0 Verified

11:23 May 22, 2016

دختری خانمی که در قریه شان توسط پسر همسایه شان بارها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود، اما بخاطر ترس از رفتن آبرو وعزت خود درخانواده چیزی... More Information » « Less Information

Ghazni, Afghanistan

آزار و اذیت جنسی 31 Verified

06:05 May 12, 2016

جمعه گل استاد زبان و ادبیات پشتو، در امتحان نهایی کلاس پشتو از من خواست که او را بعد از امتحان ببینم. من قبول کردم و بعد از امتحان در گوشه مکتب... More Information » « Less Information

غزنی، پلان 3

1-5 of 10 Reports
Total Reports Avg Reports Per Day % Verified
38 0.02 94.74%