کنفرانس ملی‌ یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال روز چهارشنبه کنفرانس ملی‌ای را برای یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی…